Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Απαντήσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. επί τιθέμενων ερωτημάτων της Ένωσής μας.

Αρ. Πρωτ.: 24/2023                                                              Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2023

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Θέμα: «Απαντήσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. επί τιθέμενων ερωτημάτων της Ένωσής μας»

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 22/2023 από 17-3-2023 «Ανοιχτής Επιστολής» της Ένωσής μας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Διευθυντή του ΚΕ.ΜΕ.Α., η Ένωσή μας, έλαβε την υπ’ αριθ. 592 από 20-3-2023 έγγραφη απάντηση από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας. Κατόπιν τούτου, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τα μέλη μας με τα ακόλουθα στοιχεία - απαντήσεις, όπως αυτά αποτυπώνονται στην προαναφερόμενη απάντηση του ΚΕ.ΜΕ.Α., αναφορικά με τις ερωτήσεις της ανοιχτής επιστολής μας:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: στο 1ο ερώτημα: 

«Στο ανωτέρω Κανονιστικό Πλαίσιο προβλέπονται οι θέσεις του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου, Επιτηρητή και Εξεταστή για την υλοποίηση των Εξετάσεων Πιστοποίησης. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, βάσει του ανωτέρου Κανονιστικού Πλαισίου, τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι προαναφερόμενοι συνεργάτες, είναι τα παρακάτω:

-Οι Υπεύθυνοι Εξεταστικού Κέντρου θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου.

-Οι Επιτηρητές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών.

-Οι Εξεταστές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε  ειδικότητα σχετική με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, με επαγγελματική εμπειρία άνω των (5) ετών.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: στο 2ο ερώτημα:

«Ειδικά όσον αφορά το ύψος των αμοιβών (καθαρό πληρωτέο ποσό) των συνεργατών των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 321 από 07/05/2018 (Θέμα 1 0) απόφαση του Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., ως ακολούθως:

α. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου δυναμικότητας: i) έως 200 εξεταζομένων, 100€ ανά ημέρα απασχόλησης και ii) άνω των 201 εξεταζομένων, 150€ ανά ημέρα απασχόλησης.

β. Επιτηρητές: 40€ ανά ημέρα απασχόλησης, μη δυνάμενη να υπερβεί τις 8 εργάσιμες ώρες.

γ. Εξεταστές Πρακτικού Μέρους: 60€ ανά ημέρα απασχόλησης, μη δυνάμενη να υπερβεί τις 8 εργάσιμες ώρες.

Εφόσον οι συνεργάτες είναι δημόσιοι υπάλληλοι απασχολούνται εκτός του χρόνου της κύριας απασχόλησης και οφείλουν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη άδεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: στο 3ο ερώτημα:

«Σημειώνεται ότι οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργατών αναρτώνται στη δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. καθότι απευθύνονται σε πλήθος ειδικοτήτων υποψήφιων συνεργατών, ουδεμία δε υποχρέωση προκύπτει εκ του κανονιστικού πλαισίου ή του ιδρυτικού νόμου του ΚΕ.ΜΕ.Α. (που σημειωτέο δεν αποτελεί υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.) για ανάρτηση της στο δίκτυο PoL, το οποίο άλλωστε είναι «κλειστό» και στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.. Οι προσκλήσεις απευθύνονται στο σύνολο των ενδιαφερόμενων που πληρούν τα τυπικά προσόντα και όχι μόνο στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., προς διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και παροχής δυνατότητας σε άπαντες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Στους συνεργάτες περιλαμβάνονται Νομικοί, Κοινωνιολόγοι, Εγκληματολόγοι, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί καθώς και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά της ιστοσελίδας του ΚΕ.ΜΕ.Α. οι εν λόγω προσκλήσεις έχουν υψηλό αριθμό επισκεπτών (3.000-12.000).

Κάθε πληροφορία σχετικά με τις Εξετάσεις Πιστοποίησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. (http://www.kemea.gr/el/pistopoiiseis/pistopoiisi-prosopikoy-idiotikis-asfaleias) και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: στο 4ο ερώτημα:

«Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται με τον τρόπο που ορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέσω ηλεκτρονικού/φυσικού ταχυδρομείου) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

-  αίτηση 

-  Δήλωση εμπιστευτικότητας 

-  Δήλωση συναίνεσης  σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων ,

-  Έντυπο δήλωσης ατομικών στοιχείων 

-  Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για συνεργασία, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. 

-  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

-  Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων – τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, κλπ) 

-  Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

- Ευδιάκριτο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: στο 5ο ερώτημα:

 «Οι επιτηρητές, Εξεταστές και Υπεύθυνοι Εξεταστικών Κέντρων ορίζονται από το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε. (Άρθρο 3 Κανονιστικού πλαισίου). Η Κ.Ε.Ε. είναι τριμελής και συγκροτείται από έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με εμπειρία στα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους του ΚΕ.ΜΕ.Α. που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. Καθήκοντα προέδρου της Κ.Ε.Ε. εκτελεί εκπρόσωπος του ΚΕ.ΜΕ.Α. Η Κ.Ε.Ε. έχει τη συνολική και επιτελική ευθύνη για τη διοργάνωση και την διεξαγωγή των διαδικασιών των εξετάσεων πιστοποίησης και εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο των υπηρεσιών του ΚΕ.ΜΕ.Α. που συμμετέχουν στις διαδικασίες των εξετάσεων, των Υπεύθυνων των Εξεταστικών Κέντρων, των Επιτηρητών Αιθουσών και των Εξεταστών του  πρακτικού μέρους των εξετάσεων (άρθρο 2 Κανονιστικού Πλαισίου). Οι συνεργάτες των εξετάσεων πιστοποίησης επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε. από την λίστα των εξωτερικών συνεργατών που τηρείται στο ΚΕ.ΜΕ.Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απασχόλησης ως εξωτερικοί συνεργάτες, έχουν όλοι όσοι πληρούν τα παραπάνω ελάχιστα τυπικά προσόντα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. Στο πλαίσιο αυτό, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α. προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργατών (π.χ. κατά τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020) με προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουλάχιστον δύο εβδομάδες.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: στο 6ο ερώτημα:

«Επισημαίνεται ότι η επιλογή από την Κ. Ε. Ε. των απασχολούμενων συνεργατών γίνεται επί τη βάσει της ισομερούς απασχόλησης και της κάλυψης των αναγκών των Εξετάσεων Πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των συμμετεχόντων υποψηφίων σε εκάστη εξεταστική περίοδο, που άλλωστε καθορίζει επίσης τον αριθμό των εξεταστικών κέντρων, τη συχνότητα και τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Η εισήγηση της K.E.E. περί απασχόλησης των επιλεχθέντων συνεργατών επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. βάσει των οριζόμενων στο Κανονιστικό Πλαίσιο (άρθρο 2 Κανονιστικού Πλαισίου), ως ανωτέρω προαναφέρθηκε.»

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ένωσή μας, εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση (εντός τριών ημερών) έγγραφη απάντηση που έλαβε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, ενώ θα επιδιώξει εκ νέου επικοινωνία, για τυχόν περαιτέρω αποσαφηνίσεις - διευκρινίσεις, πάντοτε με γνώμονα την ορθή ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των μελών που εκπροσωπούμε. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος, Α/Α' Ψαρογιάννης Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας, Α/Β' Γιαρισκάνης Πέτρος


 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ένωσή μας στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Ευχές για τη γιορτή της μητέρας

Η Ένωσή μας στο Αστυνομικό Τμήμα Θερμαϊκού - Παράδοση Υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Επίσκεψη της Ένωσής μας στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος – Παράδοση ηλεκτρονικού υπολογιστήΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network